Mestna občina Koper je objavila javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2024. Sredstva po tem razpisu, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper, se dodeljujejo za različne namene znotraj posameznega ukrepa po pravilih o državnih pomočeh. Rok za oddajo vlog se izteče v petek, 15. marca.

Gre za skupno 82 tisoč evrov pomoči, od tega bo 60 tisoč evrov namenjenih za pomoč za naložbe pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev, urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoči za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter pomoč pri plačilu zavarovalnih premij. Občina bo 12 tisoč evrov namenila pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji in izobraževanju ter usposabljanju na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. 10 tisoč evrov pa bo dodelila za sofinanciranje neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja z območja občine, ki ne predstavljajo državne pomoči in njihov cilj ni pridobivanje dobička.

V okviru  razpisa je v sklopu B – pomoči de minimis predviden ukrep »Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost ». Upravičenci na ta ukrep lahko prijavijo tudi postavitev obvestilnih tabel, ki označujejo vinsko klet, oljarno, turistično kmetijo, skratka dejavnost kmetijskega gospodarstva.

Več informacij o razpisu najdete na povezavi.