Na območju Mestne občine Koper so na podlagi Zakona in Odloka zavezanci za plačilo turistične takse:

 • državljani RS in tujci, ki na območju Mestne občine Koper prenočujejo v nastanitvenem obratu (t.i. nočitvena turistična taksa);
 • lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (t.i. pavšalna turistična taksa);
 • lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.

Za dodatna pojasnila in pomoč v povezavi s turistično takso smo vam na razpolago telefonsko na številki 05/6646-216 ali preko e-pošte na naslovu obcina@koper.si.

Pravna podlaga: 

 1. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/2018):
 2. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18)

 

Nočitvena turistična taksa

Višina turistične takse znaša:

 • 2,00 € na osebo/na dan → polna turistična taksa (1,60 € na osebo/na dan) + promocijska taksa (25 % od TT = 0,40 € na osebo/na dan),
 • 1,00 € na osebo/na dan → polovična turistična taksa (0,80 € na osebo/na dan) + promocijska taksa (25 % od TT = 0,20 € na osebo/na dan).

Gostitelji so pobrano turistično in promocijsko takso na podlagi 21. člena ZSRT-1 in 7. člena Odloka dolžni nakazati na poseben račun Mestne občine Koper do 25. dne v mesecu za pretekli mesec:

IBAN: SI56 0125 0845 2057 807 (Banka Slovenije)
SKLIC: SI19 davčna številka zavezanca – 07129

Z novim letom sprememba turistične takse

Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel odlok, ki od 1. 1. 2024 uvaja nove cene turistične takse. Z novim letom bo tako turistična taksa znašala 2 evra, promocijska taksa pa 0,5 evra oziroma skupaj 2,50 evra. Nova cena turistične takse bo tako poenotena s sosednjimi občinami Piran, Izola in Ankaran.

Pravna podlaga: 

 1. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 77/2023)

Oprostitve plačila turistične takse:

ZSRT-1 predvideva tudi oprostitve in polovične oprostitve plačil turistične takse (in posledično promocijske takse). Te opredeljuje 18. člen ZSRT-1 

Pavšalna turistična taksa

Skladno s 4. členom Odloka turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj znaša:

 • za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 EUR,
 • za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR.

Na podlagi 6. člena Odloka so plačila pavšalne turistične takse oproščeni:

 • zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanec dokazuje z ustreznim fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z ogledom nepremičnine na podlagi vloge zavezanca;
 • zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje, je bilo v posameznem letu oddano v najem, kar zavezanec dokazuje s fotokopijo obrazca napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in potrdila o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije ter s prijavo vsaj začasnega prebivališča najemnika na naslovu obravnavane počitniške hiše ali počitniškega stanovanja;
 • lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper.

Turistično takso zavezanci nakažejo na poseben račun, določen v prejeti odločbi v rokih, ki jih opredeljuje ZRST-1, oziroma v roku, opredeljenem v odločbi.

V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse.

 

Lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih

Na podlagi 10. člena Odloka je upravljavec turističnega pristanišča dolžan v imenu in za račun občine pobirati turistično takso od lastnikov plovil, ki so zavezanci za plačilo turistične takse v letnem pavšalnem znesku.

Turistična taksa v letnem pavšalnem znesku za lastnike plovil na stalnem privezu v turističnem pristanišču znaša:

 • za plovila do 8 m dolžine: 30,00 EUR,
 • za plovila od 8 m do 12 m dolžine: 60,00 EUR,
 • za plovila nad 12 m dolžine: 90,00 EUR.

Upravljavec turističnega pristanišča, ki sklepa pogodbe z lastniki plovil o najemu turističnih privezov v turističnih pristaniščih, je dolžan vsako leto, najkasneje do 28. februarja (npr. do 28. 2. 2020 za leto 2019), občini dostaviti podatke o sklenjenih pogodbah za preteklo leto (podatek o osebnem imenu in stalnem naslovu prebivališča lastnika plovila, davčni številki lastnika plovila, podatke o dolžini plovila ter obdobju zakupa stalnega priveza v turističnem pristanišču). Na podlagi teh podatkov občina izda upravljavcu turističnega pristanišča skupno odločbo za plačilo turistične takse. Navedene podatke občina potrebuje tudi za vzpostavitev in vodenje evidence lastnikov plovil.

Dodatne informacije:

 1. eTurizem;
 2. Aplikacija Turistična taksa;
 3. Register nastanitvenih obratov;
 4. Poročanje o gostih in prenočitvah
 5. Vpis sobodajalcev v register.