Prijava javne prireditve

Izdajatelj: Policijska postaja Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 5 dni pred prireditvijo

Elektronska vloga: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1327

 

Dovoljenje za organizacijo javne prireditve

Izdajatelj: Upravna enota Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 10 dni pred prireditvijo, izjema so tekmovalne športne prireditve in prireditve v dveh ali več upravnih enotah, ko je potrebno vlogo oddati najmanj 30 dni pred prireditvijo

Elektronska vloga: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1328

Dovoljenje je potrebno za:

 • shode ali prireditve na cesti,
 • mednarodne športne prireditve,
 • tekmovanja klubov v prvi državni ligi članic oziroma članov v kolektivnih športih,
 • prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oz. predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje,
 • prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev,
 • prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve,
 • prireditve z zbiranjem živali.

V drugih primerih zadostuje Prijava javne prireditve.

Prošnji za dovolitev javne prireditve je potrebno priložiti poleg dovoljenj Mestne občine Koper še:

 • načrt varovanja prireditve,
 • a test šotora, odra oz. drugih večjih konstrukcij,
 • dogovor o prisotnosti nujne medicinske pomoči na prireditvi in izpolnjena obrazca Priloga 15 in 16 k Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11992&d-49683-s=3&d-49683-p=1&d-49683-o=2),
 • dokazilo o strokovni usposobljenosti reševalcev iz vode in izjavo o prisotnosti na prireditvi (v kolikor je prireditev ob vodi),
 • dokazilo o zagotovitvi čiščenja prireditvenega prostora,
 • v primeru snemanja prireditve z droni je potrebno priložiti še: najavo leta brezpilotnega zrakoplova, potrdilo o opravljanju letalskih dejavnosti izvajalca storitve in potrdilo o poznavanju pravil letenja za brezpilotne zrakoplove (https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html),
 • v primeru izvedbe ognjemeta je potrebno priložiti: elaborat o izvedbi ognjemeta, certifikat o izvedbi ognjemeta, skico lokacije izstrelišča ognjemeta, dokazilo o zagotovilu ustrezne požarni varnosti.

 

Pozitivno mnenje za uporabo javne površine

Izdajatelj: Marjetica Koper d.o.o.

Rok za oddajo vloge: najmanj 30 dni pred prireditvijo

Vloga: https://www.marjeticakoper.si/wp-content/uploads/2019/12/Vloga_Javne_Povrsine_2019.pdf,

Pozitivno mnenje je podlaga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine.

 

Dovoljenje za uporabo javne površine

Izdajatelj: Mestna občina Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 30 dni pred prireditvijo

Prošnja: https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/Pro%C5%A1nja-za-uporabo-javne-povr%C5%A1ine-1.pdf

Dodatne informacije: Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, tel: +386 (0)5 6646 330.

 

Dovoljenje za zaporo prometa in izvedbo prireditve na občinski cesti

Izdajatelj: Mestna občina Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 30 dni pred prireditvijo

Vloga: ni predpisanega obrazca; vlogo se odda v obliki dopisa, v katerem so navedeni podatki organizatorja in njegovi kontaktni podatki, dopisu naj bo priložen zemljevid z zaporami in točnimi urami zapor ter priložen načrt prometne ureditve

Dodatne informacije: Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, tel: +386 (0)5 6646 330.

 

Dovoljenje za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

Izdajatelj: Mestna občina Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 5 dni pred prireditvijo

Vloga: https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/Vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-%C4%8Dezmerno-in-prekomerno-uporabo-ob%C4%8Dinskih-cest.pdf

Dodatne informacije: Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, tel: +386 (0)5 6646 330.

 

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Izdajatelj: Mestna občina Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 30 dni pred prireditvijo

Vloga: https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/vloga_hrup_slo09_2016.pdf,

Elektronska vloga: https://www.koper.si/applications/vloga-za-izdajo-dovoljenja-za-zacasno-ali-obcasno-cezmerno-obremenitev-okolja-s-hrupom/,

Dodatne informacije: Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, tel: + 386 (0)5 6646 386.

 

Prijava uporabe zvočnih naprav

Izdajatelj: Mestna občina Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 7 dni pred prireditvijo

Vloga: https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/prijava_hrup_slo-ita_092016.pdf ali https://www.koper.si/applications/prijava-uporabe-zvocnih-naprav/ (spletni obrazec),

Dodatne informacije: Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, tel: + 386 (0)5 6646 386.

 

Potrdilo o prijavi prireditve

Izdajatelj: Mestna občina Koper

Rok za oddajo vloge: najmanj 7 dni pred prireditvijo

Vloga: https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/09/UDD_-_obrazec-potrdilo-o-prijavi-prireditve-IT_SI-3.doc

 

Prijava prireditve na IPF

V primeru predvajanja posnete glasbe.

Več informacij: https://www.ipf.si/obrazci/.

 

Prijava prireditve na SAZAS

V primeru predvajanja glasbe v živo.

Več informacij: https://www.sazas.org/Uporabniki/Dovoljenja/Prireditve-in-koncerti.